Algemene Voorwaarden Stal Westfriesedijk

Algemene voorwaarden voor Stal Westfriesedijk, gevestigd aan de Westfriesedijk 17, 1757 NN Oudesluis.

  

Definities

Artikel 1

 

Klant Natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee Stal Westfriesedijk een overeenkomst aangaat.

 

Paard Paard of pony waarop een overeenkomst betrekking heeft.

 

Reglement Huis- en gedragsregels die op een duidelijk waarneembare plaats ter kennisneming zijn opgehangen.

 

Annulering De schriftelijke mededeling (e-mail) van de klant aan Stal Westfriesedijk, dat van één of meer overeengekomen diensten geen of slechts gedeeltelijk gebruik zal worden gemaakt; of De schriftelijke mededeling van Stal Westfriesedijk aan de klant, dat één of meer overeengekomen diensten niet of slechts gedeeltelijk verstrekt zullen worden.

 

Toepasselijkheid

Artikel 2

Dit zijn de algemene voorwaarden zoals samengesteld de klanten van Stal Westfriesedijk. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke in het kader van zijn/haar bedrijf worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door Stal Westfriesedijk uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

 

Aanbod

Artikel 3

1. Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt door Stal Westfriesedijk uitgebracht en gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 2. Een aanbod wordt voorzien van een dagtekening en heeft een geldigheidsduur van 1 maand. 3. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties, alsmede een opgave van de prijs en de opzeggingsmogelijkheden van de klant. 4. Een aanbod vermeldt de vervaldag en de wijze van betaling.

 

Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten

Artikel 4

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende aanbod door Stal Westfriesedijk retour is ontvangen. 2. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.

 

Prijs en prijswijziging

Artikel 5

 1. Stal Westfriesedijk hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van Stal Westfriesedijk wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld. 2. Stal Westfriesedijk heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, éénmaal per jaar de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst schriftelijk (e-mail) op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

3. Aantoonbare wijzingen in de grondstoffen (voer en bodembedekking) mogen direct worden doorgevoerd.

4. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

 

Betaling en waarborgsom

Artikel 6

1. Betaling vindt plaats bij voorkeur door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Stal Westfriesedijk aangegeven bankrekeningnummer of in contanten, bij betaling in contanten zal Stal Westfriesedijk hiervoor een betalingsbewijs geven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het ontvangen en bewaren van een betalingsbewijs.

2. Iedere maand zal binnen 1 week na aanvang van de maand een factuur per e-mail worden verzonden. Deze dient binnen 7 dagen na factuur datum te worden voldaan zoals beschreven onder lid 1. 3. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dan betaalt de klant volgens de termijnen en bedragen zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 4. Stal Westfriesedijk verlangt geen waarborgsom.

 

Verzuim en incassokosten

Artikel 7

1. De klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de overeenkomst vermelde vervaldag. 2. Over de niet tijdig verrichte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 1 genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke Stal Westfriesedijk heeft. 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125.

 

Niet-nakoming overeenkomst en retentierechten

Artikel 8

1. Wanneer één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 2. Stal Westfriesedijk heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 3. In het geval een klant langer dan drie maanden in verzuim is, dan heeft Stal Westfriesedijk het recht om – na verkrijging van een executoriale titel – het paard van de klant te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met hetgeen de klant alsdan verschuldigd is. Daarbij wordt het bepaalde in artikel 6 (sub 3 en 4) ten aanzien van een eventuele waarborgsom in acht genomen. 4. Stal Westfriesedijk zal het voornemen tot verkoop van het paard uiterlijk één maand voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum schriftelijk aan de klant meedelen.

 

Beëindiging overeenkomst

Artikel 9

1. Stal Westfriesedijk kan – met inachtneming van een opzegtermijn van één maand – een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk: - Stal Westfriesedijk wegens herstructurering van zijn/haar bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft; - Stal Westfriesedijk ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikgeving van de verhuurde ruimte te beëindigen; - Stal Westfriesedijk zijn bedrijf beëindigt; - om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van de gebruiker kan worden gevergd. 2. Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan Stal Westfriesedijk iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven opzeggen, indien: - de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan Stal Westfriesedijk of aan de mede-klanten, dat de goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf Stal Westfriesedijk, naar beoordeling van Stal Westfriesedijk, ernstig worden aangetast; - de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Stal Westfriesedijk niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet; - indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere paarden en/of het paard van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt. Met dien verstande, dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar het paard tijdelijk in een quarantainebox geplaatst wordt, dan wel zodanig gestald, dat de kans op besmetting voor de overige paarden zoveel mogelijk wordt beperkt. 3. De klant blijft gehouden de overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.

 

Ontruiming

Artikel 10

Als de overeenkomst is geëindigd, dient de klant het bedrijf van Stal Westfriesedijk te verlaten, met medeneming van al zijn eigendommen. De klant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, die ontstaat bij de ontruiming en hem kan worden toegerekend. Stal Westfriesedijk gaat er van uit dat de spullen worden meegenomen op de laatste dag van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor nog achtergebleven goederen.

 

Annulering door de klant

Artikel 11

1. De klant is bevoegd een overeenkomst te annuleren tot 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst, annulering dient schriftelijk (e-mail) te geschieden, dit kan zonder opgave van reden.

 

Annulering door Stal Westfriesedijk

Artikel 12

1. Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door Stal Westfriesedijk aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit. 2. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft Stal Westfriesedijk het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn. 3. Stal Westfriesedijk heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat het gebruik door de klant van de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst een zodanig ander karakter heeft, dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van die klant, dat Stal Westfriesedijk de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van dit gebruik op de hoogte was geweest. Maakt Stal Westfriesedijk van deze bevoegdheid gebruik nadat de overeenkomst is ingegaan, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten prestaties, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor de genoten prestaties wordt in het voorkomende geval naar tijdsevenredigheid berekend. 4. Stal Westfriesedijk is gerechtigd om, in plaats van zijn in lid 3 hierboven bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, aan de klant nadere eisen te stellen ten aanzien van het gebruik van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Stal Westfriesedijk alsnog gerechtigd zijn in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

 

Gedragsregels en reglement

Artikel 13

1. De klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door Stal Westfriesedijk gestelde gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in het reglement van het bedrijf van de gebruiker. 2. Stal Westfriesedijk zal bij het aangaan van een overeenkomst dit reglement overhandigen. 3. Het is Stal Westfriesedijk toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aan de klant worden bekendgemaakt.

 

Aansprakelijkheid Stal Westfriesedijk

Artikel 14

1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is Stal Westfriesedijk niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Stal Westfriesedijk aangeboden producten. 2. Stal Westfriesedijk is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Stal Westfriesedijk. 3. Stal Westfriesedijk is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Stal Westfriesedijk. 4. Stal Westfriesedijk is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

5. Stal Westfriesedijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte kosten en directe of indirecte schade die ontstaan ten gevolge van het gewond/geblesseerd raken van het paard, op het bedrijf van Stal Westfriesedijk.

6. Stal Westfriesedijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte kosten en directe of indirecte schade die ontstaan ten gevolge van het uitbreken van (besmettelijke) ziektes.

7. Stal Westfriesedijk is niet aansprakelijk voor letsel of schade van haar klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ten gevolge van het berijden van klant zijn eigen paard of het (eventueel op verzoek van Stal Westfriesedijk) berijden van paarden van Stal Westfriesedijk.

8. Stal Westfriesedijk is niet aansprakelijk voor letsel of schade ten gevolge van contact met de paarden of andere dieren.

9. Stal Westfriesedijk is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een paard van een klant. 10. De aansprakelijkheid van Stal Westfriesedijk voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Stal Westfriesedijk zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

 

Aansprakelijkheid klant en verzekering

Artikel 15

1. De klant is jegens Stal Westfriesedijk aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. 2. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van Stal Westfriesedijk verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van Stal Westfriesedijk verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

 

Accommodatie

Artikel 16

1. Stal Westfriesedijk is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst – behoudens bijzondere omstandigheden – aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is. 2. Stal Westfriesedijk is tevens gehouden – behoudens bijzondere omstandigheden – de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Stal Westfriesedijk gerechtigd om een reservering door een klant als vervallen te beschouwen, wanneer de klant zich niet op de eerste gereserveerde dag voor 18.00 uur bij Stal Westfriesedijk heeft gemeld.

4. Stal Westfriesedijk is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie, dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. 5. De klant heeft in het geval hierboven vermeld onder lid 4 het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van Stal Westfriesedijk betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De klant heeft, indien Stal Westfriesedijk zich uitgaven bespaart door op basis van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Stal Westfriesedijk nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Paarden

Artikel 17

1. Paarden worden alleen in overleg met Stal Westfriesedijk geplaatst. Het is niet mogelijk een dier ter plaatse te verkopen en door een ander paard te vervangen, zonder voorafgaand overleg met Stal Westfriesedijk. 2. Nieuwe paarden dienen steeds te zijn ingeënt volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Van deze inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een inentingsbewijs aan Stal Westfriesedijk te worden overgelegd. 3. Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van Stal Westfriesedijk verblijven, kan Stal Westfriesedijk verlangen dat alle paarden, op vaste tijden tenminste één keer per jaar tegelijkertijd ingeënt conform de in lid 2 hierboven aangehaalde voorschriften. 4. Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van de gebruiker verblijven, worden alle paarden op vaste tijden, welke worden aangeven door Stal Westfriesedijk (tegelijkertijd) ontwormd. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar van het betreffende dier en worden afzonderlijk op de nota vermeld. 5. In bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van Stal Westfriesedijk, kunnen er om gezondheidstechnische redenen door Stal Westfriesedijk voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van insleep, dan wel verspreiding van besmettelijke dierziekten. Deze maatregelen worden ingesteld naar inzicht van Stal Westfriesedijk.

 

 Dierenarts

Artikel 18

1. Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant op een dierenarts gekozen door de klant. 2. In situaties van nood is Stal Westfriesedijk zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is de gebruiker bevoegd de hulp van de dierenarts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van Stal Westfriesedijk. 3. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door Stal Westfriesedijk aan de klant doorberekend.

 

Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen

Artikel 19

1. Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met Stal Westfriesedijk en op de plaats die Stal Westfriesedijk daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van Stal Westfriesedijk. 2. Stal Westfriesedijk heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers en overige vervoersmiddelen op het bedrijf van Stal Westfriesedijk, een vergoeding te vragen. 3. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van Stal Westfriesedijk verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

 

Klachten

Artikel 20

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stal Westfriesedijk binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. 2. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

 

Geldigheid algemene voorwaarden

Artikel 21

1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet. 2. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

Rechtskeuze en forum

Artikel 22

1. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. 2. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.